Yan Xu,Xin Wen,Li-Shu Wen,Ling-Yun Wu,Nai-Yang Deng, Kuo-Chen Chou.  iNitro-Tyr: Prediction of nitrotyrosine sites in proteins with general pseudo amino acid composition
Go back       Close